افزایش دارایی صندوق های بازنشستگی در جهان

به گزارش تاریخ 1395/09/11 روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از بانک جهانی، مجموع دارایی های بزرگترین صندوق های بازنشستگی کشوری طی 10 سال گذشته، 27 درصد رشد داشته است. همچنین رشد منطقه ای در فاصله پنج سال مورد بررسی در قاره آسیا و اقیانوسیه 3/9 درصد، اروپا 7/1 درصد، آمریکای شمالی 7و6 درصد، جهانی 6/4 درصد و سایر مناطق 4/1 درصد بوده است.