مزایای فروش آنلاین از منظر مسافر

مزای فروش آنلاین از منظر مسافر:

- امکان خرید بلیت پرواز بصورت شبانه روزی وجود دارد

- گزینه های متعدد در یک صفحه کاربردی مشاهده میشود

- برای خرید بلیت نیاز به حمل و نقل پول نقد نمی باشد

-دلهره و اضطراب گم شدن بلیت یا همراه نداشتن بلیت وجود ندارد

-امکان مدیریت بهتر زمان قبل از مسافرت بویژه در فرودگاه وجود دارد