برای سوار شدن به هواپیما چه مدرکی نیاز دارید؟

برای سوار شدن به هواپیما، باید کارت پرواز و اصل کارت ملی خود را به همراه داشته باشید.