برای گرفتن کارت پرواز چه کاری باید انجام دهیم؟

پس از خرید بلیط بصورت آنلاین از سایت gtaticket.ir و یا gta.ir، با ارائه نسخه بلیت الکترونیکی ارسال شده به آدرس ایمیل خود و اصل کارت ملی به کانتر پذیرش مسافرین شرکت هواپیمایی ذیربط  در فرودگاه مبداء پروازمراجعه نمایید. مسئول کانتر پذیرش پس از روئیت بلیت الکترونیکی و کارت ملی شما نسبت به پذیرش شما و صدور کارت سوار شدن به هواپیما برای شما اقدام و اصل کارت سوار شدن را به شما خواهد داد. تاکید می شود، برای گرفتن کارت سوار شدن پرواز در فرودگاه مبداء پروازارائه اصل کارت ملی الزامی می باشد.