آیا وجه استرداد بلیت را نقدا" دریافت مینمایم

برای دریافت وجه بلیت استرداد شده شما باید درخواست استرداد خود را به یکی از دفاتر فروش و یا نمایندگی شرگت هواپیمایی مورد نظر ارائه دهید . بازپرداخت وجه بلیت استرداد شده دریک بازه زمانی مشخص پس از کسر کسور قانونی مندرج درتعرفه استرداد (حدود دو هفته) به حساب کارت خریدار بلیت الکترونیکی  به طول خواهد انجامید.