گزارش

براساس آمار سامانه شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور، شرکت هواپیمایی آسمان در شهریورماه جاری با 890 پرواز داخلی دارای بیشترین تعداد پرواز و با 574 پرواز دارای تاخیر با بیشترین پرواز  تاخیر دار مواجه شده است. شایان ذکر است که این آمار شامل تمام عوامل منشاء تاخیر ازجمله تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و .... می باشد.