توسعه گردشگری

دکتر نیک کاراصفهانی در مصاحبه مورخه 19 آبان باتابناک: اگربستری فراهم کنیم که روزانه سی هزار توریست و گردشگربه کشورمان وارد شوند، معادل صادرات دومیلیون و چهارصدهزاربشکه نفت درآمد داشته ایم. اتفاقی که قابل رقم زدن است، چراکه براساس آمارها، ایران درمیان ده کشوردارای جذابیت گردشگری قراردارد آما به دلایل فراوان به آن چیزی که حق کشورمان بوده نرسیده ایم و متاسفانه در جذب گردشگر رتبه 100 را درکشورهای جهان به خودمان اختصاص داده ایم، به گونه ای که بر اساس آمارهای سال 2006، از 890 میلیون گردشگری که درجهان سفر کرده اند سهم ایران تنها 46 هزار نفر بوده است.