مصاحبه

دکتر نیک کار اصفهانی مویر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در گفتگو با تابناک، نفت اصلی کشورمان گردشگری است نه بشکه هایی که می فروشیم.