خصیصه فروشندگان برتر

فروشندگان برتر با سایر فروشندگان رقابت نمی کنند، آن ها در واقع با عملکرد های گذشته خودشان رقابت می کنند. آن ها رقیب جدی خودشان هستند.

ارتقا مستمر خدمات تهیه بلیت و اجرای تور جزء برنامه های پرشین گلف است.