رضایت مشتری

اگر در جهان واقعی یک مشتری ناراضی داشته باشید، او نارضایتی خود را به 6 نفر خواهد گفت، اگر در جهان مجازی یک مشتری ناراضی داشته باشید او نارضایتی خود را به 6000 نفر خواهد گفت. "جف بزوس"

کسب رضایت حداکثری خریداران بلیت و نیز استفده کنندگان از تور از اولویت های پرشین گلف است.