توجه به مشتری

حفظ رضایت مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات بلیت و  تورگردشگری مهمترین عامل موفقیت یک کسب و کار است.

پرشین گلف این اصل بنیادی را در فعالیت های خود بویژه صدور بلیت و اجرای تور مراعات می کند.