یارانه سفر برای بازنشستگان

بازنشستگان محترم عضو صندوق بازنشستگی کشوری به اتفاق یک همراه می توانند از یارانه سفر های داخلی به مبلغ شش میایون ریال و از یارانه سفر عتبات عالیات به مبلغ دوازده میلیون ریال استفده نمایند. جهت دریاف اطلاعات بیشتر به تلفن 8682 و 88942558 و یا به سامانه خاتم تور مراجعه فرمایید.