خدمت جدید

پرشین گلف افتخار دارد امکان ارائه خدمت جدید صدور بلیت گروهی قطارهای رجاء زیرقیمت سیستمی روز را به آژانس هایی که تورگروهی انجام می دهند یا افرادی که بصورت گروهی سفر می کنند بلیت قطارارزانتر قیمت روزدراخیتارآنان قرارخواهدداد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8682 داخلی 412 تماس بگیرید.